Хэрэглэгчдийн эрх ашгийг дээдэлнэ.

          Манай компани дулаан, цахилгааны эрчим хүчээр зохицуулалттай хангах зөвшөөрлийн хүрээнд хэрэглэгчдийг цахилгаан, дулааны эрчим хүчээр найдвартай хангаж байна.