Д/д Нэр Батлагдсан огноо
1 Үнэлгээний хорооны хараат бус гишүүнээр ажиллах урилга 2023.01.02
2 Тэжээлийн усны шугам хэсэгчлэн солиход шаардлагатай материал нийлүүлэх үнийн санал ирүүлэх урилга 2022.07.06
3 Авлигын эсрэг хууль /Үзэх/ 2019.07.02
4 Авлигатай тэмцэх газрын ЗӨВЛӨМЖ-д тусгагдсан асуудлаар ТӨБЗГ-аас төрийн өмчит болон төрийн өмчийн оролцоотой хуулийн этгээдийн захирал, ТУЗ-ийн дарга нарт хүргүүлсэн АЛБАН ДААЛГАВАР (ТӨБЗГ, 2018.02.02, № А-1/350) 2018.02.02
5 Хууль Зүйн Байнгын Хорооны 2012 оны 05 дугаар тогтоолын хавсралтын нэмэлт өөрчлөлт 2014.12.23
6 Нийтийн албанд нийтийн болон хувийн ашиг сонирхлыг зохицуулах, ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай 2012.12.01
7 Aлбан тушаалтан өөрт ногдуулсан сахилгын шийтгэлийн талаарх мэдээллийг холбогдох этгээд болон нийтэд өөрийн зардлаар хүргэх арга хэмжээний журам 2012.04.24
8 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээллийн авах эрхийн тухай хууль 2011.06.16