Д/д Нэр Батлагдсан огноо
1 Химийн хорт болон аюултай бодисын эрсдэлийн үнэлгээ 2023.01.09
2 Хувийн ашиг сонирхол орлогын мэдүүлгийн дүгнэлт 2022.04.01
3 2022 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2022.04.01
4 2021 оны хувийн ашиг сонирхолын урьдчилсан мэдүүлэг 2021.11.24
5 Авлигатай тэмцэх үндэсний хөтөлбөрийг хэрэгжүүлэх арга хэмжээний төлөвлөгөө 2021.06.14
6 2020 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны биелэлт 2021.03.18
7 Хувийн ашиг сонирхол орлогын мэдүүлгийн дүгнэлт 2021.01.15
8 2021 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2021.01.10
9 Хувийн ашиг сонирхол орлогын мэдүүлгийн дүгнэлт 2020.11.30
10 Хувийн ашиг сонирхол орлогын мэдүүлгийн дүгнэлт 2020.11.25
11 Хувийн ашиг сонирхол орлогын мэдүүлгийн дүгнэлт 2020.09.29
12 2020 оны авлигын эсрэг үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2020.04.06
13 Ёс зүйн дүрмийг шинэчлэн батлах тухай 2020.03.13
14 Ёс зүйн үйл ажиллагааны төлөвлөгөө 2019.11.29
15 Авлигын эсрэг үйл ажиллагаанд авч хэрэгжүүлж буй ажлууд 2019.05.15