Хууль, эрх зүйн актын нэр
Ангилал Тогтоолын дугаар
Батлагдсан огноо Үзэх
1 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-05-01 Үзэх
2 Гүйцэтгэх захирлын ДӨРӨВДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
3 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
4 Гүйцэтгэх захирлын ГУРАВДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-04-01 Үзэх
5 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
6 Гүйцэтгэх захирлын ХОЁРДУГААР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-03-01 Үзэх
7 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын Б тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
8 Гүйцэтгэх захирлын НЭГДҮГЭЭР сарын А тушаалууд Гүйцэтгэх захирлын 2020 оны тушаалууд 2020-02-01 Үзэх
9 Мэдээллийн ил тод байдал ба мэдээлэл авах эрхийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2011-06-16 Үзэх
10 Эрчим хүчний тухай хууль Салбарын хуулиуд 2001-02-01 Үзэх
11 Эрчим хүчний хэмнэлтийн тухай хууль Салбарын хуулиуд 2015-11-26 Үзэх
12 Авлигын эсрэг хууль Салбарын хуулиуд 2006-07-06 Үзэх
13 Ашиг сонирхлын зөрчлөөс урьдчилан сэргийлэх тухай хууль Салбарын хуулиуд 2012-01-19 Үзэх
14 Ёс зүйн дүрэм батлах тухай Дүрэм 196 2019-08-08 Үзэх