2023 ОНЫ 12-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 16.7 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 14.6 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 109.8 % биелүүлсэн. 

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

15492.1

15450.0

16734

1284

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.8

20.8

22.5

1.7

Нийт түгээлт

мян.квтц

13313.4

13291

14595.3

1304.3

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

44.26

256.64

212.38

-   шийдвэр

мян.квтц

37.6

208.29

170.69

-   зөрчил

мян.квтц

4.6

74.35

69.75

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа              

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

26.66

26.66

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

4.6

74.35

69.75

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.222

0.518

0.296

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

2178.7

2159.0

2138.7

-20.3

Хувиар

 

14.06

13.97

12.78

-1.2

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

46007

47250

47413

163

Үүнээс:             усаар

Гкал

41082

43150

41179

-1971

                         уураар

Гкал

4925

4100

6234

2134