2023 ОНЫ 02-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 14.17 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 12.4 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 101.3 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14096

14097

14170.3

726

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.98

20.98

21.09

1.1

Нийт түгээлт

мян.квтц

12234.8

12237

12395.5

158.5

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

60.34

64.46

4.12

-   шийдвэр

мян.квтц

8.1

6.14

-1.96

-   зөрчил

мян.квтц

0

0

0

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

0

0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0

0

0

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1861.6

1860

1774.7

151.6

Хувиар

 

13.21

13.19

12.52

-0.7

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

37811

37050

34079

-2971

Үүнээс:             усаар

Гкал

33281

33350

30095

-3255

                         уураар

Гкал

4530

3700

3984

284