2023 ОНЫ 03-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 15.2 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 13.3 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 101.8 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

14925.1

14925

15200.4

275.4

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

20.1

20.1

20.4

0.3

Нийт түгээлт

мян.квтц

13056.3

13055

13296.2

241.2

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

64.88

50.46

-14.42

-   шийдвэр

мян.квтц

21.82

27.52

5.7

-   зөрчил

мян.квтц

0

15.54

15.54

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

13.3

5.78

-7.52

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

15.54

15.54

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

0.541

-0.575

-1.116

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1868.7

1870

1904.2

34.2

Хувиар

 

12.52

12.53

12.53

-0.0

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

27015

27159

28241

1082

Үүнээс:             усаар

Гкал

22535

23359

24391

1032

                         уураар

Гкал

4480

3800

3850

50