2023 ОНЫ 06-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 10.165 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.056 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 176.4 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

8470.7

6000

10165.3

4165.3

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

17.64

10

16.94

6.94

Нийт түгээлт

мян.квтц

7729

5135

9056.7

3921.7

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

71.48

68.88

-2.6

-   шийдвэр

мян.квтц

8.8

43.9

35.1

-   зөрчил

мян.квтц

0

105.72

105.72

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

2023 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

11.9

5.04

-6.86

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

0

28.0

28.0

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-0.354

-1.127

-0.773

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

     2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

741.8

865

1108.6

243.6

Хувиар

 

8.76

14.42

10.91

-3.5

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2022 он

       2023 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

2440

2200

5882

3682

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

2440

2200

5882

3682