2024 ОНЫ 06-Р САРЫН ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЭДЭЭ 1.Цахилгаан эрчим хүч боловсруулалт, түгээлт

              Энэ сард 10.5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч боловсруулан, нийт 9.5 сая кВтц цахилгаан эрчим хүч түгээлээ. Цахилгаан түгээлтийн анхны төлөвлөгөөг 108.7 % биелүүлсэн.

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Боловсруулалт

мян.квтц

10165.3

9918

10543

625

Дундаж цахилгаан чадал

Мвт

16.9

16.5

17.4

0.9

Нийт түгээлт

мян.квтц

9056.7

8768

9531

763

2.Диспетчерийн графикийн биелэлт

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

+   шийдвэр

мян.квтц

68.88

85.4

16.52

-   шийдвэр

мян.квтц

43.9

25.9

-18

-   зөрчил

мян.квтц

105.72

24.48

-81.24

+  зөрчил

мян.квтц

0

0

0

3. Спот зах зээлийн арилжаа

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

2024 он

Зөрүү

Худалдсан ЦЭХ

мян.квтц

5.04

0

-5.04

Худалдан авсан ЦЭХ

мян.квтц

28.0

5.71

-22.29

Арилжааны ашиг, алдагдал

сая.төг

-1.127

-0.056

1.071

4.Дотоод хэрэгцээний цахилгаан эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

     2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

ДХЦЭХ

Биетээр

мян.квтц

1108.6

1150

1011.8

-138.2

Хувиар

 

10.91

11.6

9.6

-2.0

5.Дулааны эрчим хүч

Үзүүлэлт

х.н

2023 он

       2024 он

Төлөв

Гүйц

Зөрүү

Нийт

Гкал

5882

2200

5309

3109

Үүнээс:             усаар

Гкал

0

0

0

0

                         уураар

Гкал

5882

2200

5309

3109